Giáo Lý Song Ngữ

VIETNAMESE BILINGUAL RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ SONG NGỮ

NIÊN KHÓA 2019-2020

Ngày Khai Giảng 15 Tháng 9, 2019

         Class Schedule / Lịch Trình Lớp HọcParentSchedule

“BLEST ARE WE”

Catechist – Teacher Textbook / Sách Giáo Khoa dành cho Giảng Viên Giáo Lý