Vietnamese

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HĂNG CỨU GIÚP CHÀO MỪNG QUÝ VỊ

Giáo xứ Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp  chúng ta, với tư cách con dân Chúa, được mời gọi hiệp nhát sự đa dạng để trở nên một trong đại gia đình Kitô Hữu. Khi chúng ta điêu hành và tôn vinh đức tin Công Giáo qua việc thờ phượng Chúa, giáo dục, phục vụ cộng đoàn, tiêp cận và thi hành công tác mục vụ, chúng ta cam kêt tôn trọng lẫn nhau.

 LỊCH TRÌNH TUÂN THÁNH  2019

Thứ Năm Tuân Thánh, 18 Tháng Tư, 2019 : Thánh Lễ Đa Văn Hóa  vào lúc 7 giờ chiêu

Thứ Sáu Tuân Thánh, 19 Tháng Tư, 2019 : Thánh Lễ Việt Nam vào lúc  7:00 giờ chiêu

Thứ Bảy Tuân Thánh, 20 Tháng Tư, 2019 : Thánh Lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 10:00 giở tôi

THÔNG TIN MỤC VỤ:

THÁNG TƯ, 2019 :