Vietnamese

             GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HĂNG CỨU GIÚP                                                 CHÀO MỪNG QUÝ VỊ

Giáo xứ Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp  chúng ta, với tư cách con dân Chúa, được mời gọi hiệp nhát sự đa dạng để trở nên một trong đại gia đình Kitô Hữu. Khi chúng ta điêu hành và tôn vinh đức tin Công Giáo qua việc thờ phượng Chúa, giáo dục, phục vụ cộng đoàn, tiêp cận và thi hành công tác mục vụ, chúng ta cam kêt tôn trọng lẫn nhau.

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

  • Thánh Lễ Hàng Ngày      :      8:00 giờ sáng   (Anh Ngữ)         
  • Thứ Tư                                :   12:00 giờ trưa     (Tiêng Tây Ban Nha)
  • Thứ Sáu Đàu Tháng         :     7:00 giờ tôi ̣      (Tiêng Việt)
  • Thứ Bảy       :    5:00 giờ chiêu    (Anh Ngữ)                                                                                                               9:00 giờ sáng     (Bí Tích Hòa Giải)                                                                                                7:00 giờ chiêu    (Tiêng Tân Ban Nha)                                                                            
  •  Chủ Nhật    :    7:30 giờ sáng    (Anh Ngữ)                                                                                                               9:00 giờ sáng   (Anh Ngữ)                                                                                                               11:00 giờ sáng   (Tiêng Tây Ban Nha)                                                                                               1:30 giờ chiêu  (Tiêng Tây Ban Nha)                                                                                             3:00 giờ chiêu  (Tongan- Tuân Thứ Nhât hàng tháng)                                                                                                                                                                                                                             5:00 giờ chiêu  (Tiêng Việt)                                                                                                              4:45 giờ chiêu   (Chàu Mình Thánh Chúa – Tuàn Thứ Nhát Hàng Tháng)                                                         (Bí Tích Xức Dàu – Tuàn Thứ Ba Hàng Tháng)