Thông Tin Mục Vụ


Xin quý vị tiêp tục ủng hộ dâng cúng hăng tuân cho Giáo Xứ:

  1.  Dâng Cúng qua trang mạng, XIN NHÂN VÀO ĐÂY
  2. Qua Đường Bưu Điện, xin gửi ngân phiêu vê địa chỉ sau đây:

Our Lady Of Perpetual Help Church
5250 Central Avenue
Riverside,  CA  92504

     THÔNG TIN MỤC VỤ

      THÁNG HAI, 2021                  THÁNG BA, 2021

      THÁNG TƯ, 2021                   THÁNG NĂM, 2021

        THÁNG SÁU, 2021              THÁNG BẢY, 2021

      THÁNG TÁM, 2021               THÁNG CHÍN, 2021