Thông Tin Mục Vụ

Xin quý vị tiêp tục ủng hộ dâng cúng hăng tuân cho Giáo Xứ:

  1.  Dâng Cúng qua trang mạng, XIN NHÂN VÀO ĐÂY
  2. Qua Đường Bưu Điện, xin gửi ngân phiêu vê địa chỉ sau đây:

Our Lady Of Perpetual Help Church
5250 Central Avenue
Riverside,  CA  92504