Thông Tin Mục Vụ

XIN NHÂN VÀO ĐÂY để tìm hiểu HƯỚNG DẪN MỞ CỬA THÁNH ĐƯỜNG

Xin quý vị tiêp tục ủng hộ dâng cúng hăng tuân cho Giáo Xứ:

  1.  Dâng Cúng qua trang mạng, XIN NHÂN VÀO ĐÂY
  2. Qua Đường Bưu Điện, xin gửi ngân phiêu vê địa chỉ sau đây:

Our Lady Of Perpetual Help Church
5250 Central Avenue
Riverside,  CA  92504

     THÔNG TIN MỤC VỤ

       THÁNG MƯỜI HAI, 2020         THÁNG GIÊNG, 2021

       THÁNG HAI, 2021                 THÁNG BA, 2021

      THÁNG TƯ, 2021

    XIN NHÂN VÀO ĐÂY ĐỂ:  THAM KHẢO CHI TIÊT KHÓA HỌC                                                                                                           LỊCH TRÌNH KHÓA HỌC