Thông Tin Mục Vụ

XIN NHÂN VÀO ĐÂY để tìm hiểu HƯỚNG DẪN MỞ CỬA THÁNH ĐƯỜNG

Xin quý vị tiêp tục ủng hộ dâng cúng hăng tuân cho Giáo Xứ:

  1.  Dâng Cúng qua trang mạng, XIN NHÂN VÀO ĐÂY
  2. Qua Đường Bưu Điện, xin gửi ngân phiêu vê địa chỉ sau đây:

Our Lady Of Perpetual Help Church
5250 Central Avenue
Riverside,  CA  92504

     THÔNG TIN MỤC VỤ

        THÁNG TÁM, 2020              THÁNG CHÍN, 2020

     THÁNG MƯỜI, 2020